Excel Functions in Swedish

These are the most common Excel functions with Swedish translations.

Normally you would also have to replace alle the commas in my example formulas with semi-colon.


English Swedish
ABS ABS
ADDRESS ADRESS
AND OCH
AVERAGE MEDEL
AVERAGEIF MEDELOM
AVERAGEIFS MEDELOMF
BAHTTEXT BAHTTEXT
BIN2DEC BIN.TILL.DEC
BIN2HEX BIN.TILL.HEX
CEILING RUNDA.UPP
CHAR TECKENKOD
CHOOSE VÄLJ
CODE KOD
COLUMN KOLUMN
COLUMNS KOLUMNER
CONCATENATE SAMMANFOGA
COUNT ANTAL
COUNTA ANTALV
COUNTBLANK ANTAL.TOMMA
COUNTIF ANTAL.OM
COUNTIFS ANTAL.OMF
DATE DATUM
DATEVALUE DATUMVÄRDE
DAY DAG
DEC2BIN DEC.TILL.BIN
DEC2HEX DEC.TILL.HEX
EOMONTH SLUTMÅNAD
EVEN JÄMN
EXACT EXAKT
FACT FAKULTET
FIND HITTA
FLOOR RUNDA.NED
HEX2BIN HEX.TILL.BIN
HEX2DEC HEX.TILL.DEC
HLOOKUP LETAKOLUMN
HYPERLINK HYPERLÄNK
IF OM
IFERROR OMFEL
INDEX INDEX
INDIRECT INDIREKT
INFO INFO
INT HELTAL
ISBLANK ÄRREF
ISERROR ÄRFEL
ISEVEN ÄRJÄMN
ISNA ÄRLOGISK
ISNONTEXT ÄRSAKNAD
ISNUMBER ÄRTAL
ISODD ÄRUDDA
ISTEXT ÄRTEXT
LARGE STÖRSTA
LEFT VÄNSTER
LEN LÄNGD
LOOKUP LETAUPP
LOWER GEMENER
MATCH PASSA
MAX MAX
MEDIAN MEDIAN
MID EXTEXT
MIN MIN
MOD REST
MODE TYPVÄRDE
MONTH MÅNAD
N N
NA SAKNAS
NETWORKDAYS NETTOARBETSDAGAR
NOT ICKE
NOW NU
ODD UDDA
OFFSET FÖRSKJUTNING
OR ELLER
PERCENTILE PERCENTIL
PI PI
PROPER INITIAL
QUARTILE KVARTIL
RAND SLUMP
RANDBETWEEN SLUMP.MELLAN
RANK RANG
REPLACE ERSÄTT
REPT REP
RIGHT HÖGER
ROMAN ROMERSK
ROUND AVRUNDA
ROUNDDOWN AVRUNDA.NEDÅT
ROUNDUP AVRUNDA.UPPÅT
ROW RAD
ROWS RADER
SEARCH SÖK
SMALL MINSTA
STDEV STDAV
SUBSTITUTE BYT.UT
SUM SUMMA
SUMIF SUMMA.OM
SUMIFS SUMMA.OMF
SUMPRODUCT PRODUKTSUMMA
TEXT TEXT
TODAY IDAG
TRANSPOSE TRANSPONERA
TRIM RENSA
UPPER VERSALER
VLOOKUP LETARAD
WEEKDAY VECKODAG
WEEKNUM VECKONR
YEAR ÅR
TRUE SANT


3 thoughts on “Excel Functions in Swedish

  1. Anv nds f r att returnera ett eller flera element i en upps ttning, till exempelvis den b sta f rs ljaren eller de tio b sta eleverna. Definierar en ber knad upps ttning medlemmar eller par genom att skicka ett best mt uttryck till kuben p servern, som skapar upps ttningen och sedan returnerar den till Microsoft Office Excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ two = 3