Excel Functions in Norwegian

These are the most common Excel functions with Norwegian translations.

Normally you would also have to replace alle the commas in my example formulas with semi-colon.

Her er de vanligste funksjonene i Excel med norske oversettelser.

Uansett om du bruker norsk eller engelsk versjon av Excel, vil du vanligvis være nødt til å bytte ut kommaene i eksempelformlene med semikolon.


English Norwegian
ABS ABS
ADDRESS ADRESSE
AND OG
AVERAGE GJENNOMSNITT
AVERAGEIF GJENNOMSNITTHVIS
AVERAGEIFS GJENNOMSNITT.HVIS.SETT
BAHTTEXT BAHTTEKST
BIN2DEC BINTILDES
BIN2HEX BINTILHEKS
CEILING AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM
CHAR TEGNKODE
CHOOSE VELG
CODE KODE
COLUMN KOLONNE
COLUMNS KOLONNER
CONCATENATE KJEDE.SAMMEN
COUNT ANTALL
COUNTA ANTALLA
COUNTBLANK TELLBLANKE
COUNTIF ANTALL.HVIS
COUNTIFS ANTALL.HVIS.SETT
DATE DATO
DATEVALUE DATOVERDI
DAY DAG
DEC2BIN DESTILBIN
DEC2HEX DESTILHEKS
EOMONTH MÅNEDSSLUTT
EVEN AVRUND.TIL.PARTALL
EXACT EKSAKT
FACT FAKULTET
FIND FINN
FLOOR AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED
HEX2BIN HEKSTILBIN
HEX2DEC HEKSTILDES
HLOOKUP FINN.KOLONNE
HYPERLINK HYPERKOBLING
IF HVIS
IFERROR HVISFEIL
INDEX INDEKS
INDIRECT INDIREKTE
INFO INFO
INT HELTALL
ISBLANK ERTOM
ISERROR ERFEIL
ISEVEN ERPARTALL
ISNA ERIT
ISNONTEXT ERIKKETEKST
ISNUMBER ERTALL
ISODD ERODDETALL
ISTEXT ERTEKST
LARGE N.STØRST
LEFT VENSTRE
LEN LENGDE
LOOKUP SLÅ.OPP
LOWER SMÅ
MATCH SAMMENLIGNE
MAX STØRST
MEDIAN MEDIAN
MID DELTEKST
MIN MIN
MOD REST
MODE MODUS
MONTH MÅNED
N N
NA IT
NETWORKDAYS NETT.ARBEIDSDAGER
NOT IKKE
NOW
ODD AVRUND.TIL.ODDETALL
OFFSET FORSKYVNING
OR ELLER
PERCENTILE PERSENTIL
PI PI
PROPER STOR.FORBOKSTAV
QUARTILE KVARTIL
RAND TILFELDIG
RANDBETWEEN TILFELDIGMELLOM
RANK RANG
REPLACE ERSTATT
REPT GJENTA
RIGHT HØYRE
ROMAN ROMERTALL
ROUND AVRUND
ROUNDDOWN AVRUND.NED
ROUNDUP AVRUND.OPP
ROW RAD
ROWS RADER
SEARCH SØK
SMALL N.MINST
STDEV STDAV
SUBSTITUTE BYTT.UT
SUM SUMMER
SUMIF SUMMERHVIS
SUMIFS SUMMER.HVIS.SETT
SUMPRODUCT SUMMERPRODUKT
TEXT TEKST
TODAY IDAG
TRANSPOSE TRANSPONER
TRIM TRIMME
UPPER STORE
VLOOKUP FINN.RAD
WEEKDAY UKEDAG
WEEKNUM UKENR
YEAR ÅR
TRUE SANN


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five − 3 =